Truy cập Thư viện ứng dụng API Trình quản lý ngữ cảnh cho .NET

Access Context Manager API: API để thiết lập chế độ kiểm soát quyền truy cập dựa trên thuộc tính cho các yêu cầu đối với dịch vụ trên GCP.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trình quản lý ngữ cảnh truy cập bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AccessContextManager.v1.