Thư viện ứng dụng Ad Exchange Buyer API II cho .NET

API Người mua Ad Exchange II: Tiếp cận các tính năng mới nhất để quản lý tài khoản Authorized Buyers, cấu hình Đặt giá thầu theo thời gian thực và chỉ số phiên đấu giá cũng như giao dịch có lập trình trên Marketplace.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu với Ad Exchange Buyer API II bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AdExchangeBuyerII.v2beta1.