Thư viện ứng dụng API SDK dành cho quản trị viên cho .NET

API SDK quản trị: SDK quản trị giúp quản trị viên thuộc các miền của doanh nghiệp xem và quản lý các tài nguyên như người dùng, nhóm, v.v. SDK này cũng cung cấp báo cáo kiểm tra và sử dụng của miền.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API SDK dành cho quản trị viên bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Admin.Directory.directory_v1.