Thư viện ứng dụng API AdMob cho .NET

API AdMob: API AdMob cho phép nhà xuất bản nhận thông tin về tài khoản AdMob của họ theo phương thức lập trình.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API AdMob bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AdMob.v1beta.