Thư viện ứng dụng API Máy chủ AdSense cho .NET

API Máy chủ AdSense: API Máy chủ AdSense cho phép Máy chủ AdSense truy cập vào các chức năng tạo báo cáo, tạo mã quảng cáo và quản lý nhà xuất bản.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Máy chủ AdSense bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AdSenseHost.v4_1.