Thư viện ứng dụng API của Trung tâm thông báo của Google Workspace dành cho .NET

API Trung tâm thông báo của Google Workspace: Quản lý các cảnh báo về các vấn đề ảnh hưởng đến miền của bạn.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trung tâm thông báo của Google Workspace bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AlertCenter.v1beta1.