Thư viện ứng dụng API Google Analytics cho .NET

API Google Analytics: API Analytics cho phép bạn truy cập vào dữ liệu báo cáo và cấu hình Analytics.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Google Analytics bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Analytics.v3.