Thư viện ứng dụng API Quản trị của Google Analytics dành cho .NET

API Quản trị của Google Analytics:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản trị của Google Analytics bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.GoogleAnalyticsAdmin.v1alpha.