Thư viện ứng dụng API Dữ liệu của Google Analytics cho .NET

Google Analytics Data API: Truy cập vào dữ liệu báo cáo trong Google Analytics.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Analytics Data API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AnalyticsData.v1beta.