Thư viện ứng dụng API Báo cáo của Analytics cho .NET

API Báo cáo của Analytics: Truy cập vào dữ liệu báo cáo của Analytics.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Báo cáo Analytics bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AnalyticsReporting.v4.