Thư viện ứng dụng API của đối tác cấp phép thiết bị Android cho .NET

API Đối tác cấp phép thiết bị Android: Tự động hoá quy trình thiết lập tự động của Android cho các đại lý, khách hàng và EMM.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Đối tác cấp phép thiết bị Android bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AndroidProvisioningPartner.v1.