Thư viện ứng dụng API EMM của Google Play dành cho .NET

API EMM của Google Play: Quản lý việc triển khai ứng dụng cho các thiết bị Android Enterprise.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API EMM của Google Play bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AndroidEnterprise.v1.