Thư viện ứng dụng API Sổ đăng ký Apigee dành cho .NET

Apigee Registry API:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Đăng ký Apigee bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ApigeeRegistry.v1.