Thư viện ứng dụng API Khoá API cho .NET

API Khoá API: Quản lý các khoá API liên kết với các dự án của nhà phát triển.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Khoá API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ApiKeysService.v2.