Thư viện ứng dụng API Quản trị của App Engine dành cho .NET

API Quản trị của App Engine: Cung cấp và quản lý các ứng dụng App Engine của nhà phát triển.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng App Engine Admin API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Appengine.v1.