Thư viện ứng dụng Artifact Registry API cho .NET

Artifact Registry API: Lưu trữ và quản lý các cấu phần phần mềm của bản dựng trong một dịch vụ tích hợp và có thể mở rộng được xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Artifact Registry API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ArtifactRegistry.v1beta2.