Thư viện ứng dụng API trên Authorized Buyers Marketplace cho .NET

API Marketplace của Authorized Buyers: API Authorized Buyers Marketplace cho phép người mua khám phá khoảng không quảng cáo theo phương thức lập trình; đề xuất, truy xuất và thương lượng giao dịch với nhà xuất bản.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Authorized Buyers Marketplace bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AuthorizedBuyersMarketplace.v1.