Thư viện ứng dụng Bare Metal Solution API (API Giải pháp Bare Metal) cho .NET

Bare Metal Solution API: Cung cấp những cách quản lý phần cứng giải pháp Bare Metal được cài đặt trong một tiện ích khu vực nằm gần trung tâm dữ liệu Google Cloud.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Giải pháp Bare Metal bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Baremetalsolution.v1alpha1.