Thư viện ứng dụng Bare Metal Solution API (API Giải pháp Bare Metal) cho .NET

Bare Metal Solution API: Bare Metal Solution cung cấp phần cứng để chạy những tải công việc chuyên biệt với độ trễ thấp trên Google Cloud.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Giải pháp Bare Metal bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Baremetalsolution.v2.