Thư viện ứng dụng BigQuery API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới dành cho BigQuery, đặc biệt là đối với các dự án mới. Hãy xem Thư viện BigQuery để biết thông tin cài đặt và chi tiết về cách sử dụng.

API BigQuery: Nền tảng dữ liệu để khách hàng tạo, quản lý, chia sẻ và truy vấn dữ liệu.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng BigQuery API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Bigquery.v2.