Thư viện ứng dụng API kết nối BigQuery dành cho .NET

BigQuery Kết nối API: Cho phép người dùng quản lý những kết nối BigQuery với các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng BigQuery Kết nối API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.BigQueryConnectionService.v1beta1.