Thư viện ứng dụng BigQuery Data Transfer API dành cho .NET

API chuyển dữ liệu của BigQuery: Lên lịch cho các truy vấn hoặc chuyển dữ liệu bên ngoài từ các ứng dụng SaaS sang Google BigQuery một cách thường xuyên.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng BigQuery Data Transfer API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.BigQueryDataTransfer.v1.