Thư viện ứng dụng BigQuery Đặt trước API cho .NET

API Đặt trước BigQuery: Dịch vụ sửa đổi các mục hàng đặt trước theo mức giá cố định trong BigQuery.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng BigQuery Đặt trước API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.BigQueryReservation.v1beta1.