Thư viện ứng dụng Cloud Bigtable Admin API cho .NET

API Quản trị viên Cloud Bigtable: Quản trị các bảng và phiên bản Cloud Bigtable của bạn.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản trị của Cloud Bigtable bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.BigtableAdmin.v2.