Thư viện ứng dụng Cloud Billing Billing API cho .NET

Cloud Billing API (API Ngân sách thanh toán đám mây): API Cloud Billing lưu trữ ngân sách thanh toán Cloud, trong đó xác định một kế hoạch ngân sách và các quy tắc cần thực thi khi theo dõi mức chi tiêu theo kế hoạch đó.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Billing Billing API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudBillingBudget.v1.