Thư viện ứng dụng API Uỷ quyền nhị phân dành cho .NET

Binary ủy quyền API: Giao diện quản lý Binary Ratings, một dịch vụ cung cấp tính năng xác thực và kiểm soát triển khai dựa trên chính sách cho các hình ảnh được triển khai cho Google Kubernetes Engine (GKE), Anthos Service Mesh, Anthos Clusters và Cloud Run.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API uỷ quyền nhị phân bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.BinaryAuthorization.v1.