Thư viện ứng dụng Books API cho .NET

API Sách: API Google Sách cho phép khách hàng truy cập vào kho lưu trữ Google Sách.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Sách bằng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Books.v1.