Thư viện ứng dụng API Lịch Google dành cho .NET

API Lịch Google: API Lịch Google giúp bạn quản lý lịch và sự kiện của mình.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Lịch Google bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Calendar.v3.