Thư viện ứng dụng API Google Chat cho .NET

API Google Chat: Cho phép ứng dụng tìm nạp thông tin và thực hiện hành động trong Google Chat. Xác thực bằng tài khoản dịch vụ là điều kiện tiên quyết để sử dụng API REST của Google Chat.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Google Chat bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.HangoutsChat.v1.