Thư viện ứng dụng API Quản lý Chrome cho .NET

API Quản lý Chrome: API Quản lý Chrome là một bộ dịch vụ giúp quản trị viên Chrome xem, quản lý và thu thập thông tin chi tiết về thiết bị ChromeOS và Trình duyệt Chrome.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản lý Chrome bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ChromeManagement.v1.