Thư viện ứng dụng API Chính sách Chrome cho .NET

API Chính sách Chrome: API Chính sách Chrome là một bộ dịch vụ giúp quản trị viên Chrome kiểm soát những chính sách áp dụng cho thiết bị ChromeOS và trình duyệt Chrome được quản lý của họ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Chính sách Chrome bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ChromePolicy.v1.