Thư viện ứng dụng API Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome cho .NET

API Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome: API Báo cáo trải nghiệm người dùng trên Chrome giúp bạn xem dữ liệu về trải nghiệm thực tế của người dùng trên hàng triệu trang web.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Báo cáo trải nghiệm người dùng của Chrome bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ChromeUXReport.v1.