Thư viện ứng dụng Google Civic Information API cho .NET

Google Civic Information API: Cung cấp địa điểm bỏ phiếu, địa điểm bỏ phiếu sớm, dữ liệu về cuộc thi, nhân viên bầu cử và đại diện chính phủ cho các địa chỉ cư trú ở Hoa Kỳ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Civic Information API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CivicInfo.v2.