Thư viện ứng dụng Cloud Asset API cho .NET

Cloud Asset API: Cloud Asset API quản lý nhật ký và khoảng không quảng cáo tài nguyên trên đám mây.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Asset API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudAsset.v1.