Thư viện ứng dụng Cloud Build API cho .NET

Cloud Build API: Tạo và quản lý các bản dựng trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Build API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudBuild.v1beta1.