Thư viện ứng dụng Cloud Channel API cho .NET

Cloud Channel API: Cloud Channel API giúp các đối tác của Google Cloud có một API và nền tảng bán lại hợp nhất trên toàn bộ Google Cloud, bao gồm GCP, Workspace, Maps và Chrome.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Channel API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Cloudchannel.v1.