Thư viện ứng dụng API Triển khai Google Cloud cho .NET

API Triển khai Google Cloud:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Cloud Deploy API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudDeploy.v1.