Lỗi báo cáo thư viện ứng dụng API cho .NET

Error Reporting API: Nhóm và đếm các lỗi tương tự nhau từ ứng dụng và dịch vụ đám mây, báo cáo lỗi mới, đồng thời cấp quyền truy cập vào các nhóm lỗi và lỗi liên quan.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Báo cáo lỗi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Clouderrorreporting.v1beta1.