Thư viện ứng dụng Cloud Functions API cho .NET

Cloud Functions API: Quản lý các chức năng gọn nhẹ do người dùng cung cấp được thực thi để phản hồi các sự kiện.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cloud Functions bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudFunctions.v2alpha.