Thư viện ứng dụng Cloud Identity API cho .NET

Cloud Identity API: API để cấp phép và quản lý tài nguyên nhận dạng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cloud Identity bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudIdentity.v1beta1.