Thư viện ứng dụng API Dịch vụ quản lý khoá đám mây (KMS) dành cho .NET

API Dịch vụ quản lý khoá đám mây (KMS): Quản lý các khoá và thực hiện thao tác mã hoá trong dịch vụ đám mây trung tâm để các ứng dụng và tài nguyên khác trên đám mây sử dụng trực tiếp.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Key Management Service (KMS) API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudKMS.v1.