Thư viện ứng dụng Cloud Resource Manager API cho .NET

Cloud Resource Manager API: Tạo, đọc và cập nhật siêu dữ liệu cho vùng chứa tài nguyên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trình quản lý tài nguyên đám mây bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudResourceManager.v3.