Thư viện ứng dụng Cloud Scheduler API cho .NET

Cloud Scheduler API: Tạo và quản lý các công việc chạy theo lịch định kỳ định kỳ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Scheduler API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudScheduler.v1beta1.