Thư viện ứng dụng Cloud Search API cho .NET

API Cloud Search: Cloud Search cung cấp chức năng tìm kiếm trên đám mây qua dữ liệu của Google Workspace. API Cloud Search cho phép lập chỉ mục dữ liệu không phải của Google Workspace vào Cloud Search.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Search API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudSearch.v1.