Thư viện ứng dụng Cloud Shell API cho .NET

API Cloud Shell: Cho phép người dùng bắt đầu, định cấu hình và kết nối với các phiên shell tương tác chạy trên đám mây.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Shell API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudShell.v1.