Thư viện ứng dụng API hỗ trợ Google Cloud dành cho .NET

Google Cloud Support API: Quản lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Google Cloud liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Cloud Support API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudSupport.v2beta.