Thư viện ứng dụng Cloud Tasks API cho .NET

Cloud Tasks API: Quản lý việc thực thi một số lượng lớn các yêu cầu được phân phối.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Tasks API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudTasks.v2.