Thư viện ứng dụng Cloud Trace API cho .NET

Cloud Trace API: Gửi dữ liệu theo dõi ứng dụng đến Cloud Trace để xem. Theo mặc định, dữ liệu theo dõi được thu thập cho tất cả các ứng dụng App Engine. Bạn có thể cung cấp dữ liệu theo dõi từ các ứng dụng khác bằng API này. Thư viện này dùng để tương tác trực tiếp với Cloud Trace API. Nếu đang tìm cách đo lường ứng dụng của mình cho Cloud Trace, bạn nên sử dụng OpenTelemetry.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Trace API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudTrace.v1.