Thư viện ứng dụng Cloud Composer API dành cho .NET

Cloud Composer API: Quản lý các môi trường Apache Airflow trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Composer API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudComposer.v1beta1.