Thư viện ứng dụng API Compute Engine cho .NET

Compute Engine API: Tạo và chạy máy ảo trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Compute Engine API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Compute.alpha.